Kişisel Verilerin Korunması Danışan Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması  “Danışan” Aydınlatma Metni

Sayın Danışanımız; “Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Kişisel verileri “Mutlu Yaşam” tarafından işlenen siz, danışma/terapi talebiniz sebebiyle “Danışan” olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu : Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “Mutlu Yaşam” veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

 

Yöntem / Ortam Veriler
Terapi seansı için yüz yüze veya telefon ile randevu oluşturmanız halinde
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden Kimlik (Ad ve Soyad) 

İletişim (E-Posta Adresi ve Telefon Numarası) 

Müşteri İşlem (Randevu Tarihi)

Yüz yüze psikolojik danışmanlık için bilgilendirilmiş onam alınması ve hizmet sözleşmesinin kurulması anında
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No ve İmza) 

Evrak Bilgileri (İmza Tarihi)

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni ve açık rıza metnini imzalamanız halinde
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza),

 Evrak Bilgileri (Belge No, Sürüm Tarihi, Aydınlatma Yöntemi

Danışan Bilgi Alım Formunu Doldurmanız halinde
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Yaş, Medeni Hal ve Yaş Grubu)

İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) 

Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama) 

Sağlık Bilgileri (Psikolog ile Görüşme Geçmişi ve Seansa Başvuru Sebebi) 

Evrak Bilgileri (Başvuru Tarihi ve Başvuru Yöntemi) 

Mesleki Deneyim (Meslek Adı)

Tarafınızdan ödeme alınması, dekont temini ve fatura düzenlenmesi halinde
Otomatik yöntemlerle

doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No),

Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tutarı),

Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe),

Finans (IBAN, Ödenecek Tutar, Ödeme Tercihi, Ödeme Açıklaması, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No)

Psikoterapi seansına katıldığınızda, psikolojik danışmanlık hizmeti alırken
Otomatik olmayan yöntemlerle  sizinle ilgili olarak Kimlik (Ad, Soyad)

Sağlık Bilgisi (Danışan Terapi Bilgileri) (Terapi sırasında verebileceğiniz muhtelif bilgiler, Terapist Yorumu, Terapi / Gözlem Notları, Psikoterapi Başlama Tarihi, Psikoterapi Bitiş Tarihi)

Cinsel Hayat

Dijital iletişim araçları  (Whatsapp, Instagram, Facebook vb.) üzerinden tarafımıza ileti göndermeniz  halinde 
Otomatik yöntemlerle

doğrudan sizden

İletişim (İleti Zamanı, Mesaj İçeriği ve Kullanıcı Adı)
Psikolojik ölçek/teste katılmanız halinde
Testin türü ve tercihinize göre otomatik olmayan yöntemlerle  doğrudan sizden kağıt ortamda veya otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet ve Yaş)

Sağlık Bilgileri (Psikolojik Test Sorusu Cevabı ve Test Sonucu)

Evrak Bilgileri (Test/Ölçek Tarihi)

Terapi sürecinde elde edilen bilgilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi suretiyle  elektronik ortamda rapor oluşturması halinde 
Otomatik yöntemlerle

sizinle ilgili olarak elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Yaş ve Medeni Hal)

 İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) 

Meslek ve Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama, Meslek) 

Sağlık Bilgileri (Psikolog ile Görüşme Geçmişi, Seansa Başvuru Sebebi, Terapist Yorumu ve Terapi / Gözlem Notları) 

Kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

“Mutlu Yaşam” olarak; tarafınıza verilen psikoterapi, psikolojik danışmanlık, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme hizmetleri sağlanması sürecinde kimlik, iletişim, öğrenim bilgileri, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, cinsel hayat kişisel verilerinizin işlenmesinin temel amacı, psikoloji mesleği ve biliminin standartlarına uygun olarak tarafınıza  hizmet sunabilmektedir. Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri, hukuki yükümlülük olarak dayanağını 863 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundaki klinik psikolog psikoterapi uygulamalarına ilişkin Ek Madde 13’ten ve  Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’teki klinik psikologların iş görev tanımına ilişkin düzenlenmiş Madde 5’ten ve Ek Madde 1’den almaktadır. Klinik Psikolog – Danışan arasında gizlilik esası vardır.  Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları ayrıntılı olarak listelenmiştir:

 

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 Tarafınıza psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi adına sözleşme ilişkisinin kurulması, danışan süreçlerinin yönetilmesi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi ve sürecin takibi amacıyla

 

Sizinle akdedilen Yüz Yüze Psikolojik Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu ve Hizmet Sözleşmesine istinaden;

Kimlik,

İletişim,

Öğrenim Bilgileri

Müşteri İşlem 

Mesleki Deneyim 

Evrak Bilgileri 

Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Fatura ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğuna (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden;

 

Kimlik

Evrak Bilgileri

Adres

Finans

 

 

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Psikoterapi, psikolojik danışmanlık, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme hizmetleri sağlanması amacıyla

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundaki klinik psikolog psikoterapi uygulamalarına ilişkin Ek Madde 13’e istinaden

Kimlik,

İletişim,

Öğrenim Bilgileri

Müşteri İşlem 

Mesleki Deneyim 

Evrak Bilgileri 

 Danışanın mevcut durumu hakkında bilgi edinilerek psikoterapi sürecinin planlanması ve terapi hedeflerinin belirlenmesi amacıyla

 

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ndaki Klinik Psikologların Zeka/ Kişilik/ Nöropsikolojik Testler Uygulaması’na ilişkin Ek Madde 1’e istinaden;

Kimlik,

Evrak Bilgileri 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

 

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ndaki Sağlık Meslek Mensuplarının Kişisel Verileri Muhafaza Yükümlülüğü’ne (5/1/ı) istinaden;

 

Kimlik,

İletişim,

Öğrenim Bilgileri

Müşteri İşlem 

Mesleki Deneyim 

Evrak Bilgileri 

  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar ve Saklama Süresi’ne (Madde 82) istinaden;

Kimlik

Evrak Bilgileri

Adres

Finans

 

KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
 KVKK ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Kimlik,

Evrak Bilgileri 

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle  
Danışan süreçlerinin yönetilmesi ve takibi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla Kimlik,

İletişim,

Öğrenim Bilgileri

Müşteri İşlem 

Mesleki Deneyim 

Evrak Bilgileri  

KVKK Md.6/3 2. cümleye istinaden sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın
Psikolojik değerlendirme, psikolojik destek ve psikoterapi süreçlerinin yürütülmesi, danışanın psikoterapi sürecinin planlanması, danışan süreçlerinin yönetilmesi ve takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Ek Md. 13/a) uyarınca nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirmeyle psikoterapi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme ile Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikteki (Md. 5/1/ı) düzenlemelere istinaden sır saklama yükümlülüğü altındaki klinik psikologlar tarafından

Sağlık Bilgisi

Cinsel Hayat Bilgisi 

(Danışan Terapi Bilgileri)

 

KVKK Md. 8/1’de düzenlenen  kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda ;
Danışan süreçlerinin yürütülmesi ve takibi, uzmanların terapi sürecine dahil edilmesi ve/veya uzman görüşü ile destek sağlanması amacıyla Kimlik

Öğrenim Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Evrak Bilgileri

Mesleki Deneyim

KVKK Md.9/1’de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda ;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik 

İletişim 

Danışan süreçlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla Kimlik 

İletişim 

Müşteri İşlem 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

 

Alıcı / Amaç Veriler
Google Takvime randevu bilgilerinin aktarılması ile Google Inc.’ne randevu tarihlerinin takibi amacıyla Kimlik 

 İletişim 

Müşteri İşlem 

Sağlık hizmetleri için ver kayıt sistemi olarak hizmet aldığımız Novasoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine danışan süreçlerinin yürütülmesi ve takibi, iş faaliyetleri ile görevlendirmelerin yürütülmesi, denetlenmesi amacıyla Kimlik 

İletişim 

Öğrenim Bilgileri 

Sağlık Bilgileri 

Evrak Bilgileri 

Mesleki Deneyim 

Finans Bilgileri

  Hazırlanan danışan raporlar Nörolog, Psikiyatr, Uzman Klinik Psikolog ile paylaşıldığında uzmanların terapi sürecine dahil edilmesi ve/veya uzman görüşü ile destek sağlanması amacıyla Kimlik 

Öğrenim Bilgileri 

Sağlık Bilgileri 

Evrak Bilgileri 

Mesleki Deneyim 

kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

·         Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yapıncak Sok. No:11 D:6 Kat:3 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresine yazılı olarak;

·         burcu.yarapsanlizayim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

·         Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@mutluyasam.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Uzman Klinik  Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim