Kişisel Verilerin Korunması Danışan Sağlık Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan “Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim (Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md. 6/2’de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Sağlık Bilgileriniz (Danışan Terapi Bilgileri) (Terapi sırasında verebileceğiniz muhtelif bilgiler, Terapiye Başvuru Sebebi, Daha Önce Seans Alıp Almadığı Bilgisi, Daha Önce Yüz yüze Seans Alıp Almadığı Bilgisi, Psikolojik Test Sorusu Cevabı))

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Kanun No:1219) (Ek Md. 13/a) uyarınca nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile psikoterapi faaliyetlerini yürütülmesi adına işlenmektedir.

Yukarıda amaçları belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.