Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Aydınlatma Metni

Sayın Danışanımız; “Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim (Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi) (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

İlgili Kişi: Kişisel verileri “Mutlu Yaşam” tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu doldurmanız sebebiyle “web sitesi ziyaretçisi” olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “Mutlu Yaşam” veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

 

Yöntem / Ortam Veriler
Otomatik yöntemlerle

doğrudan sizden elektronik ortamda  iletişim formunu doldurmanız halinde

Kimlik (Ad, Soyad)

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği (IP Adresi)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

KVKK Md.5/1’e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi) İşlem Güvenliği (IP Adresi)
KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

 

Kimlik (Ad, Soyad) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi) İşlem Güvenliği (IP Adresi)

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar,
Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. İletişim formunu doldurmanız halinde veri işleyen olarak hizmet aldığımız e-posta sunucuları yurtdışında bulunduğundan verileriniz yurtdışına aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasını istemiyorsanız (0850) 307 5722
nolu telefon numarasını arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Md.9/1’de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması
durumunda ;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad)

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği (IP Adresi)

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

İlgili kişi olarak, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Başvurunuzu Hürriyet, Yapıncak Sk. No:11, Süleymanpaşa/Tekirdağ adresine yazılı olarak; sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@mutluyasam.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

          Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

       Uzman Klinik  Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim